የአቋም መግለጫ – የ ኢትዮጵያ ፌደራላ ዊ ዴሞክራሲያ ዊ አ ን ድነ ት መድረ ክ(መድረ ክ) 14ኛ መደበ ኛ ጠቅላ ላ ጉባ ዔ

ግን ቦ ት 25 ቀን 2010 ዓ.ም አ ዲስ አ በ ባ
መምደረርከ252

Downloadable pdf.

Posted in News, Opinion Page, Press Releases.